Spojovací krček získal Cenu SYNDIKÁTU NOVINÁŘŮ

Účelem stavby bylo propojení dvou historických budov v areálu učiliště. Spojovací krček spojuje hlavní objekt SOU se samostatně stojícím objektem na západ od něho. Propojení je provedeno v úrovni 2. podlaží a spojovací krček je řešený jako nadzemní konstrukce, jdoucí nad vjezdovou komunikací do areálu SOU.

Přínosy stavby:

  • Bezbariérová hlavní budova je bezbariérově propojena s vedlejší budovou a umožňuje bezbariérový přístup do učeben ve vedlejší budově
  • Přesunutí šaten z nevyhovujícího podzemí hlavní budovy do 1. podlaží vedlejší budovy
  • Výrazné zlepšení komfortu v užívání obou budov – bezproblémové přecházení žáků i učitelů za jakéhokoliv počasí mezi budovami
  • Zvýšení bezpečnosti přesunu pro žáky a učitele – nejsou při přesunu ohrožováni dopravou v areálu a nehrozí úrazy pádem za nepříznivého počasí

Zajímavosti stavby:

  • Architektonické řešení – jedná se o propojení dvou historických budov s fasádami zdobenými šambránami, štukami, římsami a bosáží. Mezi tyto budovy byla citlivě vložená subtilní moderní stavba, působící v daném prostoru lehce až transparentně.
  • Konstrukční řešení – je podřízené architektonickému záměru a nosnou konstrukci tvoří systém dvou ocelových příhradových vazníků s taženými diagonálami a se třemi ocelovými svislými rámovými podporami. Příhradové nosníky staticky působí jako spojité nosníky o třech polích (10m + 12m + 9m). Zavětrování nosného systému konstrukce je provedeno v podlahové a střešní rovině. Geologické prostředí, blízkost inženýrských sítí, blízkost stávajících objektů a potřeba konstrukce na co nejmenší sedání, si vyžádali založení rámových podpor na dvoustupňových patkách podpíraných mikropilotami.  Obvodový plášť krčku je celoprosklený z fasádního systému FW 50+.SI s viditelnými AL krycími lištami pohledové šířky 50 mm. Zastřešení je plochou střechou z fóliovou krytinou z měkčeného PVC.