Archiv

Informace o OPS

Obecně prospešná společnost pro podporu vzdělání a praktické výuky na SOU Uh. Brod

Sídlo: Uherský Brod, Střední odborné učilište, Svatopluka Čecha 1110, PSČ 688 01
IČ: 255 50 071

Číslo účtu: 1540262399/0800 CS, a. s. Uherský Brod

Cílem nadačního fondu (OPS) je všestranná podpora výchovně vzdělávací a mimoškolní činnosti žáků Středního odborného uřilište Uherský Brod nad rámec standardu financovaných státem.

Předmět činnosti

Ze shromážděných darů a příspěvků nakupovat novou techniku a vytvářet předpoklady pro zlepšení kvality teoretické a praktické výuky všech forem studia. Finanční prostredky mohou být využity i k úhrade externistu, exkurzí a poznávacích zájezdu žáků a pracovníků SOU.

Na základě výše uvedeného předmětu činnosti OPS nadační fond bude podporovat:

 1. modernizace školy vybavením a učebními pomůckami
 2. pořizování knižního fondu pro vzdělávací potřeby žáků a pedagogu školy
 3. kulturní a sportovní akce školy
 4. vzdělávací činnost žáků školy
 5. exkurze a poznávací zájezdy žáků a pracovníků školy
 6. praktickou výuku a odborné činnosti žáků a pracovníků školy v rámci činností školy
 7. pořízení provozního materiálu pro potřeby pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
 8. honorování lektorů a externistů v rámci pedagogicko-výchovné a vzdělávací činnosti školy
 9. profesní růst pedagogického sboru
 10. talentované žáky školy na základě zpracovaného plánu školy

Příspěvky:

1) žáci oboru E, H Kč 200,-- / školní rok
2) žáci L – nástavba denní forma Kč 200,-- / školní rok
3) žáci L – nástavba dálková forma Kč 1000,-- / pololetí
4) dobrovolní dárci Dle vlastního uvážení a možností na základě darovací smlouvy.

Příspěvky (dary) jsou odčitatelnou položkou v daňovém přiznání k dani z příjmů, jsou dobrovolné a nejsou vymahatelné.

Volby do školské rady

 

Zápis z konání voleb do Školské rady při SOU Uherský Brod

volených ze zástupců pedagogických pracovníků školy a ze zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) proběhly na Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 ve dnech 30.08.2017 (volby do ŠR volených z řady pedagogických pracovníků) a 04.09.2017 (volby do ŠR volených ze zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků)  volby do Školské rady Středního odborného učiliště Uherský Brod, pro tříleté funkční období, které začíná dnem 01.01.2018.

 

Ve volbách byli zvoleni:

Za pedagogické pracovníky

 1. Soňa Makovcová                                 učitelka OV oboru Pekař
 2. Josef Jankových Ing.                           učitel odborných předmětů

 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků , za zletilé žáky a studenty

 1. Eva Jurásková                                     pracovník vztahů k veřejnosti
 2. Danny Mahdalů                                  student 1. ročníku oboru Podnikání

Členové školské rady  jmenovaní zřizovatelem

    1. Stanislav Mišák  MVDr.                     zastupitel ZK

    2. Miroslav Kašný Mgr.                          radní ZK

 

Členové volební komise:

Petr Nečas Ing.                          zástupce ředitele pro teoretické vyučování

František Juračka Mgr.              učitel

 

 

 

Uherský Brod 04.09.2017

Tvorba výukových materiálů

Tvorba výukových materiálů

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

Projekt je zaměřen na tvorbu studijních materiálů, v elektronické i tištěné podobě. Je určen žákům se speciálními vzdělávacími potřebami oboru opravářské práce, potravinářské práce, zednické a malířské práce.

Hlavním cílem projektu je usnadnit těmto žákům studium odborných předmětů jednoduchou a srozumitelnou formou, obohatit je o znalosti a vědomosti z ITC a tím lépe a kvalitněji posílit jejich připravenost plnohodnotně se zapojit do pracovního procesu a posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Doba realizace projektu je od 1.8.2011 do 28.2.2013.

 

Klíčové aktivity

 1. Tvorba skript pro žáky se SVP v podobě tištěné
 2. Tvorba skript pro žáky se SVP v podobě elektronické
 3. Tvorba pracovních sešitů pro žáky se SVP v podobě tištěné
 4. Tvorba pracovních sešitů pro žáky se SVP v podobě elektronické
 5. Semináře
 6. Školení
 7. Administrace
 8. Propagace

 

 

Publicita

 1. Všechny dokumenty projektu  budou viditelně označeny logem spolu s informací o podpoře projektu ze strany ESF a státního rozpočtu ČR
 2. Budou vytvořeny informační nálepky projektu a hlavičkový papír
 3. Informace o projektu budou umístěny na webu školy a budou pravidelně aktualizovány.
 4. Informace o realizaci a průběhu projektu budeme pravidelně zasílat ke zveřejnění regionálním mediím, na stránky zřizovatele, na webové stránky spolupracujících a partnerských firem.
 5. Zakoupíme propagační předměty s logem projektu, které budou sloužit k propagaci
 6. V místnostech, kde bude projekt realizován budou vystaveny vlaječky EU,ČR a školy, na dveře budou nalepeny informační nálepky projektu
 7. V areálu školy budou nainstalovány nástěnky s informacemi o projektu

 

 

Fotogalerie

 

 

Kontakty

Manažer projektu

Ing. Alena Jeleníková    jelenikova@sou-ub.cz

 

Vedoucí projektu

Ing. Jiří Polanský    polansky@sou-ub.cz

 

Odborný administrativní asistent

Eva Jurásková    juraskova@sou-ub.cz

 

Metodici

Oldřich Habrovanský    habrovansky@sou-ub.cz

Ing.Štěpánka Zbožínková    zbozinkova@sou-ub.cz

Ing. Miroslav Peléšek    pelesek@sou-ub.cz

Ing.Josef Jankových    jankovych@sou-ub.cz

 

Slovo ředitele

„Jsou lidé, kteří se domnívají, že řemesla a živnosti upadnou. Není to pravda!

Zde je zlaté dno moderních řemesel a živností. K tomu zlatu však je třeba se namáhavě prokopat. V moderním řemesle se musí spojit věda, umění a rukodílná zručnost. Takové řemeslo si žádá člověka vysoce všestranného , jehož ruce jsou právě tak vycvičeny, jak vycvičená je jeho hlava. Takovým řemeslníkem se člověk nestane za rok. A nestane se jím bez důkladné práce na svém vlastním vzdělání.

Není krize řemesla, Je krize řemeslníků a je naší povinností bojovat proti této krizi ze všech sil, protože řemesla a živnosti jsou praktickými univerzitami pro podnikatele a průmysl..“

Dovolil jsem si citovat zakladatele světového obuvnického impéria, fenomenálního podnikatele a našeho krajana Tomáše Baťu. Jsou to slova vyřčena téměř před  sedmdesáti lety, ale i dnes, ve 21. století k nám promlouvají, jsou pravdivá a nadmíru aktuální.

I já se při řízení školy těmito myšlenkami a  filozofií řídím, Vím, že škola nemůže být odtržena od reálného života, naopak, snažím se vytvářet prostředí, ve kterém se rozvíjí potenciál každého s nás, prostředí, ve kterém se  žáci učí  vážit si svých dovedností , znalostí, a umění je uplatnit ve svém životě.

Střední odborné učiliště Uherský Brod je jednou z mála škol, kde je i po optimalizaci nastavena výuka učebních i studijních oborů dle požadavků současného trhu práce. Svou vzdělávací nabídkou doplňujeme požadavky firem regionu po pracovní síle v oblasti stavebnictví, zemědělství, autoopravárenství a potravinářství.

V rámci Uherskobrodska si žádnými obory jiných středních škol nekonkurujeme, ba naopak, velmi často spolupracujeme . Některé obory, námi vyučované,jsou nejen ve Zlínském kraji, ale i na Moravě jedinečné – např. obor  Zahradník (Krajinář) , obor Podlahář.

V poslední době konečně zaznamenáváme posun v myšlení rodičů i žáků základních škol v pohledu na učební obory. Začínáme slýchat názor, který se osvědčil i v minulosti, že je v hodné nejdříve získat řemeslo a potom maturitní vzdělání.

Já jsem pevně přesvědčen o tom,  že řemesla v naší zemi  začnou  opět vzkvétat a rozvíjet se  a proto „ Vsaďte na tradiční řemesla, která mají budoucnost“


Ing. Jiří Polanský

ředitel

Stránky