Archiv

Zahradník (zaměření Krajinář, krajinářka)

Kód oboru: 

41-52-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce i dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Učební obor je aplikovaný a osvědčil se ve státech Evropské unie.

 

ZAMĚŘENÍ OBORU

Základní práce a technologické postupy související s přípravou prostředí, zakládáním a udržováním zeleně v krajině s využitím jednotlivých druhů bylin, travin a dřeva. Realizace krajinářských a drobných zahradních úprav podle předložené dokumentace. Žáci mají praktický výcvik v realizaci zahrad.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru absolvent ovládá zakládání trávníků a jejich údržbu, výsadbu a údržbu jednoletých, dvouletých, víceletých a trvalých okrasných rostlin, keřů, jejich tvarování a řez, výsadbu a ošetřování stromů včetně alejových. Rozpozná jednotlivé druhy bylin, travin a dřevin, hlavní choroby a škůdce dřevin a rostlin včetně ochrany. Dokáže samostatně realizovat navržené projekty zeleně v terénu.

Dívky získají navíc znalosti z provádění aranžérské a vazačské práce ze suchých květin a jiných přírodních materiálů, dále ze základů košíkářství a dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky (křovinořez a sekačka).

Chlapci získají navíc dovednosti z obsluhy malé zahradní a zemědělské techniky, křovinořezů, zahradních mechanismů. Dále osvědčení pro práci s motorovou pilou a znalosti a dovednosti z prací v lesích.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Nedoporučuje se, aby se do tohoto oboru hlásili z řad chlapců žáci s poruchami omezujícími funkci nosného a pohybového ústrojí, trpící závažnými stavy znemožňujícími fyzickou námahu, nemocemi nervovými s většími poruchami pohybových funkcí a koordinace.

U všech uchazečů je třeba posoudit jejich sklon k chorobám z nachlazení, nemocem ledvin a močových cest, revmatismu a alergiím na pyly rostlin. Individuálně je třeba posoudit též záchvatová onemocnění.

V případě změněné pracovní schopnosti (ZPS) je nutné doporučení Posudkové komise sociálního zabezpečení .

 

UPLATNĚNÍ

Po ukončení učebního oboru je absolvent schopen provádět údržbu areálů a interiérů podniků, společností i ostatních organizací, historických parků a zahrad, pečovat o městskou zeleň, dětská a sportovní hřiště. Uplatní se při práci v okrasných školkách a sklenících. Má možnost soukromě podnikat v oboru krajinářství, údržba zeleně, péče o alejové stromy apod. Chlapci mohou najít uplatnění jako zaměstnanci při těžbě a zpracování dřeva, děvčata jako pracovnice v zahradnictví.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost studovat v nástavbovém studiu denní nebo dálkovou formou, zakončeném maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Mechanik opravář motorových vozidel (zaměření Automechanik)

Kód oboru: 

23-68-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Obor je zaměřen na opravování silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se dokáže absolvent orientovat v technologické a servisní dokumentaci různých druhů a typů silničních vozidel, v dílenských tabulkách, výběrech norem, čte výkresy a schémata obsažená v uvedené dokumentaci.Absolvent je dále schopen provádět běžnou údržbu silničních vozidel, doplňování a výměny provozních hmot, provádět výrobci předepsané záruční i pozáruční prohlídky a běžné, středně a složité opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel. Umí obsluhovat a používat diagnostická zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí i speciálního nářadí používaného v autoopravárenství. Mají základní dovednosti z údržby a oprav elektrické výstroje vozidel. Praktická výuka je zajišťována ve spolupráci s firmami Samohýl Motor, a.s., Araver a.s., EGP Invest – autoservis a dalšími téměř dvaceti autoservisy. Ve třetím ročníku si žák může individuálně zajistit odborný výcvik dle vlastního výběru při plnění podmínek stanovených školou.

Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolventi mohou uplatnit jako pracovníci v diagnostických provozech, pracovníci v servisech, řidiči motorových vozidel, svářeči a jako soukromí podnikatelé v opravářské oblasti.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi si mohou svoji kvalifikaci rozšířit dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Podnikání

Kód oboru: 

64-41-L/51

(2-leté denní a 3-leté dálkové studium ukončené maturitní zkouškou)

Studijní obor je určen pro chlapce a dívky, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky v učebním oboru. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru. Rozšíření a prohloubení je zaměřeno především do oblasti administrativně ekonomické s cílen připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy ve studijním oboru má absolvent znalosti v oblasti administrativní a ekonomické, manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou společnosti (účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda), činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Má znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se BOZP a hygieny práce.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti zejména v oboru své profese.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o studium na vyšších nebo vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.

 

Forma studia

nástavbové, denní

Klempíř (zaměření Klempíř stavební výroba)

Kód oboru: 

23-55-H/01

Popis učebního oboru

Provádění základních klempířských prací ve stavebnictví, dělení, tváření a spojování plechů, výroba klempířských výrobků. Provádění jednoduchých pokrývačských a tesařských prací na střechách.

 

Profil absolventa

 • číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobku

 • zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrtky a výpočtem stanovit spotřebu materiálu

 • hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce

 • zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály

 • rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů

 • vykonávat základní operace při dělení, tváření a spojování plechů

 • používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských strojů

 • provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko

 • zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce

 • provádět jednoduché pokrývačské práce

 • rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách

 • provádět jednoduché tesařské práce na střechách

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř, po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Po úspěšném ukončení studia závěrečnou zkouškou se mohou žáci ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní

Malíř a Lakýrník (zaměření DEKORATÉRKA, DEKORATÉR)

Kód oboru: 

39-41-H/01

Popis učebního oboru

Malířské a dekorativní práce v interiérech, barevné řešení interiéru, opravy maleb a nátěrů, provádění dekorativních technik, zhotovení jednoduchých nápisů, měření výpočet ploch a spotřeby materiálu.

Profil absolventa

Získá středoškolské odborné vzdělání v oboru

Dovede připravit  potřebné nářadí, pracovní pomůcky a přístroje pro dekorativní techniku

Samostatně volí a připravuje vhodný materiál s ohledem na podklad a účel provedení práce, estetické hledisko.

Zvládne zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně materiálu.

Dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy.

Může samostatně podnikat na Živnostenský list.

Má možnost pokračovat v nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

V oboru Malíř - Dekoratérka, Dekoratér, se uplatní děvčata i chlapci. Uplatní se v malířských firmách, provádějící malířské a dekorativní práce, spolupráce s bytovými architekty a designéry.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

 

Forma studia

denní

Zedník

Kód oboru: 

36-67-H/01

Popis učebního oboru

Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Žáci oboru Zedník získají k výučnímu listu průkazy lešenáře a vazače břemen.

 

Profil absolventa

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb

 • zhotovit jednoduché technické náčrtky a skicy

 • převzít materiál určený k vykonání práce

 • připracovat a používat potřebné nářadí

 • rozměřit, správně založit a osadit stavební konstrukce

 • volit správný technologický postup a organizaci práce

 • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení

 • připravit si a případně upravit pracoviště

 • používat materiálové výkonové normy

 • vést dokumentaci související s prováděnými pracemi

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor zedník připravuje žáky pro výkon pracovních činností povolání zedník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu

 

Forma studia

denní

Instalatér

Kód oboru: 

36-52-H/01

Popis učebního oboru

Montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením, pájením, lisováním  a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

 

Profil absolventa

 • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce

 • má všeobecné znalosti o  rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu

 • umí se orientovat a číst průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslit montážní náčrty. Na základě této dokumentace umí zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko- ekonomickou nabídku zákazníkovi

 • má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením na aplikaci těchto systémů do vnitřních instalačních rozvodů a zařízení

 • orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem

 • používá při montáži a doporučuje zákazníkovi pouze řádně ověřené

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

Uplatnění

Učební obor instalatér připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání instalatér. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolvent , který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Může též studovat na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

Forma studia

denní

Podlahář

Kód oboru: 

36-59-H/01

Popis učebního oboru

Provádění složitějších podlahářských prací, kladení podlahovin z plastů a pryže, kobercové, dřevěné a korkové podlahoviny. Zhotovení podlah z velkorozměrových dílců, kladení podlahovin na schodiště. Provádění adaptací, výměny a údržby podlah různých druhů.

 

Profil absolventa

 • číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci

 • zhotovit jednoduché technické výkresy a náčrtky

 • připravovat a používat potřebné nářadí

 • zabezpečit optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce

 • volit správný technologický postup

 • posoudit vhodnost podlahářských materiálů

 • připravit podklad pro podlahoviny

 • pokládat různé podlahoviny včetně jejich napojení na okolní konstrukce

 • provádět povrchové úpravy podlah

 • používat podlahové kompletační prvky

 • ošetřovat a udržovat hotové podlahy

 • stanovit potřebné množství materiálu

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

Uplatnění

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním podlahář a po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

 

Forma studia

denní

Opravář zemědělských strojů

Kód oboru: 

41-55-H/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku. Připravuje kvalifikované pracovníky, kteří se uplatní při zabezpečení provozuschopnosti zemědělských strojů a zařízení. Kromě práce v zemědělství se tento obor velmi dobře uplatní i v průmyslovém odvětví (údržbáři, opraváři potravinářských strojů) nebo v silniční dopravě (řidiči, pracovníci servisů)

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru má absolvent znalosti a manuální dovednosti při provádění technických údržeb, seřizování a opravách zemědělských strojů a zařízení, stavební a silniční techniky. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy nosného a pohybového systému omezující dobrou pohybovou funkci, postižení dolních a horních končetin. Dále vadí sklon k chorobám z nachlazení, chronická a alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost na chemická a biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, Rovněž vadí onemocnění srdce, onemocnění zažívacího ústrojí, chronické záněty močových cest, nemoci nervové, poruchy sluchu a zraku.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném ukončení učebního oboru najde absolvent uplatnění v zemědělských, zemědělsko-potravinářských a ostatních podnicích jako údržbáři strojního zařízení, opraváři dopravní a přepravní techniky a jako řidiči.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky si absolvent může rozšířit svou kvalifikace dvouletým denním nebo tříletým dálkovým studiem podnikatelského směru, zakončeným maturitní zkouškou.

 

Forma studia

denní

Obory

Maturitní obory

Učební obory – strojařské, potravinářské, zemědělské,sociální

Učební obory – stavební  

Učební obory pro absolventy Speciálních a Praktických škol

Kriteria přijetí ke studiu

 • kriteria příjmacího řízení naleznete zde

Zkrácené studium

 • jednoleté studium

Stránky