Archiv

Motivační stipendium z příspěvků ZK

Žákům učebních oborů bude v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z prostředků Zlínského kraje

 

Podporované učební obory na SOU Uherský Brod:

 • 36-52-H/01         Instalatér
 • 23-55-H/01         Klempíř – stavební výroba
 • 39-41-H/01         Malíř a lakýrník
 • 36-59-H/01         Podlahář
 • 36-64-H/01         Tesař
 • 36-67-H/01         Zedník
 • 29-53-H/01         Pekař

Výše finanční podpory je 300 - 500 Kč měsíčně.

Za vyznamenání bude náležet jednorázová odměna 1500 - 3000 Kč.

 

Podmínky pro vyplácení finančních příspěvků žákům v rámci systému „Podpory řemesel v odborném školství“ účinné od 1. 9. 2011
 

Základní nastavení systému

 • V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytována přímá finanční podpora žákům denní formy studia vybraných oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem.

 • Vybrané obory zařazené do systému jsou uvedeny v příloze. Systém je otevřený, na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje lze výběr oborů vzdělání zařazených do Podpory řemesel inovovat.

 • Finanční podpora je poskytována z rozpočtu Zlínského kraje prostřednictvím příslušných středních škol zřizovaných Zlínským krajem a soukromých středních škol se sídlem na území Zlínského kraje.

 • Finanční podpora je žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy při splnění dále uvedených podmínek.

 

Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání:

1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500,- Kč (na konci školního roku)

2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500,- Kč (na konci školního roku)

3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3 000,- Kč (na konci školního roku)
 

Podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům:

 • Žák nemá žádnou neomluvenou absenci. Omlouvání absence musí být v souladu s § 67 odst. 1 a 3 školského zákona a se školním řádem. V případě neomluvené absence je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na dobu tří měsíců. Pokud se neomluvená absence opakuje, je vyplácení příspěvku zastavováno opakovaně.

 • Žák nemá sníženou známku z chování. V případě snížené známky z chování je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na následující klasifikační období.

 • Žák není podmíněně vyloučen ze studia. V případě, že ředitel rozhodne o podmínečném vyloučení ze studia, je vyplácení příspěvku pozastaveno od termínu výplaty podle rozhodnutí ředitele na dobu pěti měsíců. Při vyloučení ze studia (v době do nabytí účinnosti rozhodnutí) je vyplácení příspěvku zastaveno bezodkladně od nebližšího termínu výplaty.

 • Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý. V opačném případě je vyplácení příspěvku pozastaveno s účinností od nebližšího termínu výplaty na následující klasifikační období.

 • V případě souběhu více výše uvedených opatření se uplatní nejtvrdší z nich. Měsíce, po které je vyplácení příspěvku zastaveno, se nesčítají.

 • Jednorázový příspěvek za vyznamenání je vyplacen na konci školního roku v případě, že žák neměl ve druhém pololetí žádnou neomluvenou absenci a má v daném měsíci podle výše uvedených pravidel nárok na vyplacení příspěvku.

 • Příspěvek není vyplácen za měsíce červenec a srpen. Rovněž není vyplácen po dobu přerušení studia.

 • Příspěvek za daný kalendářní měsíc je vyplacen tehdy, je-li žák žákem dané školy a oboru v celém kalendářním měsíci. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech podmínek nárok na příspěvek počínaje prvním dnem následujícího měsíce.

 

Další pokyny k vyplácení příspěvku:

 • Se systémem „Podpory řemesel v odborném školství“ budou žáci podporovaných oborů seznámeni prostřednictvím dotčených středních škol s tím, že se jedná o příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Střední školy, které jsou do systému zapojeny, budou ve všech propagačních materiálech uvádět, že se u vybraných oborů jedná o finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje.

 • Vyplácení příspěvku bude prováděno pravidelně vždy nejpozději do 15. následujícího měsíce za předcházející měsíc. Vyplacení příspěvku bude prokazatelně potvrzeno žákovým podpisem.

Střední škola si stanoví bližší podrobnosti způsobu a evidence vyplácení příspěvků v souladu s pravidly a dle svých podmínek tak, aby byla s to transparentně doložit splnění všech stanovených pravidel a výši vyplacených příspěvků.

Zednické práce - ve šk. roce 2014/2015 se obor nebude otevírat

Kód oboru: 

36-67-E/01

tříletý obor pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, zejména v profesi stavební dělník.
Odborné vzdělávání se skládá z učiva praktického charakteru, které je obsaženo v předmětu odborný výcvik a učiva teoretického charakteru, obsaženého v předmětech odborné kreslení, materiály, strojní zařízení, přestavby budov a technologie.
Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon zednických prací.

 

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati žáci fyzicky zdatní, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických zánětových alergických nemocí kůže a dýchacích orgánů, bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových nemocí.

 

Uplatnění

Učební obor zednické práce připravuje žáky pro výkon pracovních činností povolání pomocný zedník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu

Potravinářské práce (zaměření Pekařské práce)

Kód oboru: 

29-51-E/02

Dvouletý učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru zná absolvent složení a vlastnosti základních druhů surovin a pomocných látek, podmínky jejich skladování a jejich využití v pekařské technologii, základní technologie přípravy těst, náplní i polev pro různé druhy běžných i speciálních pekařských výrobků, jejich tvarování, princip pečení a způsoby uchování hotových pekařských výrobků s ohledem na jejich trvanlivost. Má přehled o strojích a zařízeních používaných v pekařské výrobě, včetně balicích linek, umí hospodárně využívat suroviny a energii, zná základní hygienické předpisy a má osvojeny základní hygienické návyky související zejména s osobní hygienou a sanitací pracovního prostředí.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Před nástupem se musí uchazeč podrobit vyšetření pro potravináře, tzn. Získat potravinářský zdravotní průkaz.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání pekař. Absolventi se uplatní v potravinářské výrobě zaměřené zejména na pekařské práce.

Opravářské práce

Kód oboru: 

41-55-E/01

Tříletý učební obor je určen pro chlapce, kteří ukončili povinnou školní docházku přednostně ve speciální nebo praktické škole škole.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent v průběhu přípravy získá základní znalosti, dovednosti a návyky z oblasti zemědělské výroby potřebné pro výkon dělnických činností a naučí se provádět technické údržby, seřízení a běžné opravy mechanizačních prostředků používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Získá základy obsluhy diagnostických přístrojů a zařízení, základní dovednosti ve strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí. Ovládá provádění běžných oprav traktorů i přípojných vozidel. Získá přehled z ekonomiky opravárenské a údržbářské činnosti. Ovládá i zásady a předpisy z požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a naučí se zacházet s protipožárním zařízením. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Do učebního oboru mohou být přijati žáci pouze na základě lékařského vyjádření o zdravotní způsobilosti pro výkon daného povolání.

 

UPLATNĚNÍ

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání dělník v zemědělství nebo průmyslu zaměřený na výkon opravárenských prací.

Pekař

Kód oboru: 

29-53-H/01

Učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku.

V průběhu tříletého studia se žáci učí ovládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Učí se provádět provozní kontrolní rozbory a zkoušky surovin a výrobků.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Po ukončení přípravy v učebním oboru se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků, pracuje běžně s technologickou dokumentací, rozeznává všechny základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu. Vede evidenci o své práci.

Zná základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Dbá na dodržování technologických postupů a technologické kázně. Umí si připravit pro výkon pracovních činností potřebné nástroje a stroje, které zároveň dovede seřídit a provádí na nich i základní běžnou údržbu. Odborný výcvik se realizuje na pracovišti SOU a u smluvních firem – Delta, a.s. a na individuálních smluvních pracovištích podle zájmu žáka.

 

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY

Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkcí pohybového aparátu – skoliózy, onemocnění omezující funkci velkých a drobných kloubů horních končetin, poruchy funkcí dolních končetin znemožňující delší stání. Vadí závažná onemocnění srdce a cév, těžká onemocnění ledvin, závažná onemocnění nervová. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin. Požaduje se zraková ostrost. Uchazeči nesmějí být bacilonosiči a před nástupem do středního odborného učiliště se musí podrobit vyšetřením stanovených pro potravináře podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

 

UPLATNĚNÍ

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se absolventi uplatní v pekařských a cukrářských provozech, v laboratorních potravinářských provozech a jako soukromí podnikatelé.

 

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Po ukončení studia se mohou absolventi ucházet o přijetí do studijního oboru středních odborných učilišť pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu.

 

Forma studia

denní

Stránky