Archiv

Ubytování pro veřejnost

Domov mládeže poskytuje ubytování organizovaným skupinám o víkendech a v době školních prázdnin v rámci své doplňkové činnosti.

V průběhu školního roku (ve všední dny) je možnost využít ubytování na Domově mládeže taktéž, kapacita je však omezená.

Celková kapacita domova je 70 lůžek.

Cena: 180,- Kč za osobu a noc

Vybavení: 2-4 lůžkové pokoje, sociální zařízení společné. Na každém patře je společenská místnost s televizorem, částečně vybavená kuchyňka. K dispozici dále PC učebna, WiFi, posilovna, sál se stolním tenisem a malá tělocvična. Součástí budovy je hřiště na volejbal, nohejbal, fotbal. Domov mládeže má vlastní parkoviště.

Stravování: Budova jídelny Středního odborného učiliště se nachází cca 500 m od Domova mládeže, cena dohodou. Další možnost stravování v restauraci, cca 150 m.

Ubytování je možné hradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet SOU Uherský Brod. Předběžné objednávky je třeba nahlásit mailem nebo telefonicky.

Zájmová činnost

Zařízení je vybaveno společenskou místností s televizí, počítačovou místností s připojením na internet, Wi-Fi, posilovnou, malou tělocvičnou a místností se stolním tenisem a kulečníkem. V areálu budovy se nachází hřiště pro venkovní sporty (fotbal, volejbal, nohejbal).

 

Pravidelně pracují na domově mládeže tyto zájmové kroužky:

  • hudební (hra na kytaru, zpěv )
  • sportovní (st. tenis, kulturistika, sebeobrana)
  • dramatický, tvoření
  • společenské hry

 

Kino MÁJ v Uherském Brodě nabízí studentům ubytovaným na domově mládeže řadu filmových přestavení za zvýhodněné vstupné.

Vnitřní řád

 

Vnitřní řád SOU Uherský Brod zahrnuje vyhlášku č. 108/2005 ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních a rámcově

řeší práva a povinnosti ubytovaných na domove mládeže.

 

Vnitřní řád platí pro všechny ubytované na domově mládeže SOU Uherský Brod. Vnitřní řád bude vyvěšen na domově mládeže, další bude k dispozici v kanceláři výchovných pracovníků.

 

Nabývá platnosti od 1. 9. 2011

 

1. ÚČEL DOMOVA

 

1) Domov poskytuje žákům a studentům školy ubytování, výchovně vzdělávací činnost

navazující na výchovně vzdělávací činnost školy a zajišťuje těmto žákům a studentům

školní stravování.

 

2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou

zájmových činností.

 

2. ORGANIZACE DOMOVA

 

1) Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově je výchovná skupina (dále

jen "skupina"). Každou skupinu vede jeden vychovatel. Nejvyšší počet žáku a studentů ve skupině je 30. V odůvodněných případech může ředitel domova zvýšit nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině až o 3 žáky.

 

2) Je-li skupina tvořena pouze žáky a studenty se zdravotním postižením, je počet žáků a studentů ve skupině shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu.

 

3) Žáci se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.

 

 

3. UMÍSŤOVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ V DOMOVĚ

 

1) Při umísťování žáka nebo studenta do domova přihlíží ředitel školy ke vzdálenosti místa jejich bydliště, dopravní obslužnosti z místa jejich bydliště, k jejich sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.

 

2) O umístění žáka nebo studenta do domova se rozhoduje na základe přihlášky podané

zákonným zástupcem nezletilého žáka, zletilým žákem nebo studentem.

 

3) Termín pro podání přihlášky do domova stanoví ředitel školy a informuje o něm studenta, zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

4) Žákovi nebo studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud:

a) o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student,

b) zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý žák nebo student neuhradil úplatu za

ubytování nebo úplatu za školní stravování po dobu dvou měsíců s výjimkou vážných důvodů, které mohou dočasně bránit poukázání příspěvku (např. úmrtí rodičů) a nedohodl s ředitelem školy jiný termín úhrady,

c) žák nebo student přestal být žákem školy,

d) žákovi nebo studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání,

e) žák nebo student byl vyloučen z domova nebo

f) žák nebo student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost

školy, která ubytovanému žákovi nebo studentovi poskytuje vzdělávání.

 

4. ÚPLATA ZA UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ

 

1. Výši úplaty za ubytování v domově stanoví ředitel školy s přihlédnutím k vybavení

domova a k úrovni poskytovaných služeb a je dána platnou vyhláškou

 

2. Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován

po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud je žák nebo student v domově ubytován jen část kalendářního měsíce z důvodu organizace školního roku ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytován. Vyúčtování úplaty za ubytování provede ředitel školy nejpozději do konce každého pololetí.

 

3. V případě, že zástupce nezletilého nebo zletilý neplatí po dobu 2 měsíců stravné ve škole a ubytování na DM, má právo ředitel školy ukončit pobyt na domově mládeže.

 

4. Platba za ubytování bude účtována v celé výši za každý započatý měsíc.

 

5. ŘEDITEL

 

1. Ředitel školy, jejíž součástí domov je, jmenuje a odvolává vedoucího vychovatele.

 

2. Ředitel školy vydává vnitřní řád domova a režim dne domova; s vnitřním řádem domova a režimem dne domova seznámí žáky při jejich nástupu do domova prostřednictvím

vedoucího vychovatele.

 

6. PŘERUŠENÍ PROVOZU DOMOVA

 

1. Ředitel školy může podle provozních podmínek přerušit provoz domova ve dnech, kdy

se nevyučuje a v období školních prázdnin; ve zvlášť odůvodněných případech zajistí žákům, kteří nemohou domov opustit, náhradní ubytování a stravování.

 

2. Pokud je v místě více domovů mládeže, zajistí zřizovatel domova v době přerušení jeho provozu po dohodě s řediteli žákům, kteří nemohou domov opustit, ubytování a stravování v domově, který k tomu určí. Toto ubytování a stravování lze v období hlavních prázdnin zajistit v jednom domově nejdéle na dobu jednoho měsíce.

3. Částku, o níž se zvýší náklady na ubytování a stravování zajištěné podle odstavce 1 nebo 2, hradí zřizovatel.

 

7. POVINNOSTI UBYTOVANÝCH ŽÁKŮ A VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ

 

1. Ubytovaný žák je povinen:

 

- dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova a řídit se pokyny pracovníků domova,

- připravovat se na vyučování,

- šetřit zařízení DM, šetřit elektrickou energií, vodou a potravinami,

- udržovat čistotu a pořádek na pokoji, společenské místnosti a provádět pro kolektiv

práce a služby určené vychovatelem,

- zachovávat pravidla občanského soužití,

- dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví své i spolubydlících, hygienické

zásady a protipožární předpisy, nepoužívat návykové látky

- používat vhodnou domácí obuv a oděvy v prostorách DM,

- okamžitě hlásit vychovateli závady zjištěné na vnitřním zařízení budovy a na inventáři včetně úrazů

 

2. Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření:

 

a) napomenutí vyslovené vychovatelem,

b) důtka udělená vedoucím vychovatelem,

c) podmíněné ukončení ubytování v domove se zkušební lhůtou,

d) ukončení ubytování v domově.

 

3. Ubytování v domově ukončuje ředitel školy na návrh vedoucího vychovatele. Při podmíněném ukončení ubytování určí ředitel školy zkušební lhůtu v rozmezí jednoho až pěti měsíců. Žáka, jemuž bylo ukončeno ubytování, může ředitel školy ponechat v domově po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení ubytování v domově. Náhradní ubytování zajišťují žákovi zákonní zástupci, nebo žák, pokud je zletilý. Pokud se žák dopustí v době nezbytně nutné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel střední školy pobyt v domově okamžitě.

 

4. Výchovná opatření podle odstavce 3 písm. b) až d) se písemně oznamují zákonnému zástupci žáka, organizaci, pro kterou se žák připravuje, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, na jejíž náklady se žák připravuje, a podle potřeby škole.

 

8. PRACOVNÍCI DOMOVA

 

1. Výchovně vzdělávací a organizační činnost v domově zajišťuje ředitel, zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel a vychovatelé.

 

2. Hospodářské, administrativní a provozní úkoly domova zajišťují technickohospodářští a provozní pracovníci.

 

3. Ředitel školy určí počty pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků domova; při

stanovení počtu pracovníků přihlédne ke zvláštnostem provozních podmínek, zejména pokud je domov v provozu o sobotách a nedělích, pokud je umístěn ve více budovách nebo pokud jsou v domově ubytováni žáci středních škol se směnným vyučováním.

 

9. BEZPEČNOST NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

 

Za bezpečnost na domově mládeže a v době organizované mimoškolní výchovy domova mládeže odpovídá vychovatel nebo jiný výchovný pracovník, který činnost provádí. Dojde-li k úrazu apod., je povinen výchovný pracovník ihned vyrozumět svého nadřízeného a ten ředitele SOU. V nejkratší době sepíše výchovný pracovník, u kterého se úraz stal, protokol podle instrukcí bezpečnostního technika SOU. Ubytovaní jsou povinni při činnosti dbát bezpečnosti, kázně a nařízení výchovných pracovníků.V době osobního volna tráveného mimo DM za ubytovaného žáka nenesou vychovatelé odpovědnost.V této době jsou ubytovaní žáci povinni se chovat podle zásady dobrých mravů,nepoužívat návykové látky a dbát své osobní bezpečnosti.V době osobního volna tráveného mimo DM u nezletilých žáků přebírají odpovědnost za BOZP zákonní zástupci.

 

10. BUDÍČEK, OSOBNÍ HYGIENA A ÚPRAVA UBYTOVANÝCH

 

Ubytovaní žáci se budí sami dle svého rozvrhu. Budíček provádí vychovatel na požádání. Kontroly osobní hygieny provádí vychovatel průběžně po celý den. Vede ubytované k tomu, aby pravidelně dodržovali hlavní zásady osobní hygieny. Kontrolu generálního úklidu provádí vychovatel odpolední směny.

 

11. NÁVŠTĚVA LÉKAŘE

 

Je-li ubytovaný nemocen, nahlásí tuto skutečnost výchovným pracovníkům DM, k lékaři se dostaví ve stanovenou dobu se žákovskou knížkou. Je-li ubytovaný uznán práce neschopným, oznámí to výchovným pracovníkům DM, kteří zařídí jeho odjezd domů ve spolupráci s rodiči.

Pokud se ubytovaný nemůže pro úraz, vysokou teplotu apod. dostavit k lékaři, zajistí vychovatel návštěvu lékařské pohotovostní služby na DM.

V případě, že ubytovaný onemocní doma, jsou rodiče povinni tuto skutečnost nahlásit ihned z důvodu odhlášení stravy a jiných organizačních záležitostí. Pokud by byl ubytovaný převezen do nemocničního ošetření, je vychovatel povinen ihned podat zprávu rodičům.

 

12. HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

Ubytovaní jsou povinni plnit základní hygienické požadavky, tj. sprchovat se, měnit osobní prádlo, převlékat se do nočního prádla, umývat se před jídlem a vždy po použití WC.

Povinností ubytovaných je denně uklidit pokoj, ve čtvrtek dodržovat generální úklid. Ostatní prostory uklidí určený pracovník.

 

13. OMLOUVÁNÍ ABSENCE

 

Oznámí-li ubytovaný, že nemůže ze zdravotních nebo jiných důvodu jít do školy nebo na pracoviště, nahlásí tuto skutečnost vychovatel vedoucímu DM, který po ověření důvodu rozhodne, zda ubytovaný zůstane na DM, podrobí se lékařské prohlídce, odjede k rodičům nebo půjde do zaměstnání.

Nenahlášené nebo svévolné absence mají za následek neomluvení zameškaných hodin a snížení známky z chování. Bez souhlasu lékaře nebo vychovatele nemůže ubytovaný opustit domov mládeže a odjet k rodičům. Poruší-li ubytovaný nařízení lékaře nebo vychovatele, zbavuje tím pracovníky DM odpovědnosti za svůj zdravotní stav.

 

14. NÁVŠTĚVY NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

 

Ubytovaní mají povoleny návštěvy na DM pouze po schválení výchovného pracovníka. Cizí návštěva může být s ubytovaným pouze ve vyhrazených prostorách. Návštěvy jsou povoleny maximálně do 20:00 hodin.

 

15. ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 

Ubytovaní na DM se stravují v jídelně SOU Uherský Brod. Jídla se podávají ve stanovenou dobu, ubytovaní jsou povinni dodržovat klid při jídle a hygienicko-estetická pravidla při stolování. Po ukončení jídla odnesou nádobí na vykázané místo. Připomínky ke stravování mohou přednášet prostřednictvím vychovatele. Při stravování jsou ubytovaní povinni hospodárně nakládat s potravinami, svévolné plýtvání je porušením řádu domova mládeže. Nevybraná a řádně neodhlášená strava bude ubytovaným dána k úhradě. Stravu si mohou ubytovaní odhlašovat do 8:00 hodin ráno. Na pozdější odhlášení nebude brán zřetel.

 

16. PŘEZOUVÁNÍ

 

Ubytovaní jsou povinni se přezouvat na místě k tomu určeném. Vycházkovou obuv nesmí mít na pokoji, po budově DM chodí v přezůvkách.

 

17. REŽIM DNE DOMOVA MLÁDEŽE

 

06:00 - 07:30 budíček, osobní hygiena, snídaně, nástup na praxi nebo odchod do vyučování

13:30 - 14:15 osobní hygiena po praxi nebo vyučování

15:00 - 17:00 osobní volno, vycházky, činnosti kroužků, kulturní akce

17:00 - 17:30 večeře

18:00 - 19:00 studium

19:00 - 20:30 vycházka 1. ročník

19:00 - 21:00 vycházka 2. ročník

19:00 - 21:30 vycházka 3., 4. ročník a nástavbové studium

V této době také práce ve skupinách, společenské hry, posilovna, televize, video.

21:30 - 22:00 osobní hygiena, příprava ke spánku

22:00 večerka

 

18. TĚLESNÉ TRESTY

 

Používání tělesných trestů není na domově mládeže povoleno.

 

19. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

 

Základní povinnosti ubytovaných z hlediska bezpečnosti vlastní i kolektivu jsou:

 

a) všichni ubytovaní na DM jsou povinni si počínat tak, aby neohrožovali zdraví své, ani

svých kamarádů a spolužáků,

b) na DM není dovoleno přechovávat nebo tajit věci, ohrožující zdraví a bezpečnost

kolektivu a ubytovaných.

 

20. ODJEZDY K RODIČŮM

 

Po teoretickém nebo praktickém vyučování odjedou ubytovaní k rodičům. Návrat zpět na

DM je v neděli od 19:00 do 21:30 hod nebo v pondělí od 6:00 hodin. Jakékoliv výjimky jsou povoleny pouze po předběžném požádání ubytovaných.

 

21. PRÁVA UBYTOVANÝCH

 

Ubytovaní mohou:

 

- používat přidělené místnosti s příslušenstvím,

- využívat veškerá zařízení domova mládeže určená pro žáky,

- podílet se na organizaci výchovné, kulturní, estetické, společenské a sportovní

činnosti,

- podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života na domově mládeže.

 

22. RŮZNÉ

 

1. Kouření, pití a přechovávání alkoholických nápojů a látek škodícím zdraví, přechovávat jakékoliv typy střelných, sečných a bodných zbraní a nábojů je na domově mládeže přísně zakázáno. Rovněž je zakázáno hraní karet a jakýchkoliv hazardních her o peníze. Ubytovaným je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky i v době osobního volna, vycházek a organizovaných akcí.

 

2. Ubytovaným je zakázána jakákoliv manipulace s chemikáliemi a výbušninami, nesmí

také zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.

 

3. Cenné předměty a větší obnosy peněz si ubytovaní uschovají u výchovných pracovníku.

 

4. Ubytovaní, ani zletilí, nesmí v době osobního volna opouštět obec Uherský Brod bez souhlasu vychovatele.

 

5. Přemísťovat inventář bez vědomí vychovatele je zakázáno. Inventář domova mládeže slouží pro účely DM, a proto s ním ubytovaní zacházejí co nejšetrněji. Způsobí-li ubytovaný jakoukoliv škodu, je povinen ji uhradit. Nezjistí-li se viník, uhradí škodu příslušný kolektiv, který danou věc bezprostředně předtím užíval.

 

6. Ubytovaní se v době osobního volna smí koupat pouze v místech, kde je plavčík nebo pedagogický dozor.

 

7. Bruslení je povoleno na zabezpečených místech a v doprovodu pedagogického pracovníka.

 

8. Elektrické spotřebiče (vařič, rychlovarná konvice, toustovač atp.) je povoleno používat pouze v místnosti k tomu určené (kuchyňka). Elektrické přístroje se vstupem do elektrické sítě mohou ubytovaní používat jen na povolení vedoucího DM a s dokladem o platném atestu, který si zajistí na vlastní náklady. Ubytovaní přispívají měsíčně na spotřebu el. energie dle platné směrnice.

 

9. Televizní program mohou ubytovaní sledovat se svolením vychovatele do večerky, po této době může prodloužení povolit vychovatel.

 

10. Chlapci s děvčaty se mohou stýkat na domově mládeže pouze ve společných prostorách, návštěvy na pokojích nejsou povoleny.

 

11. Ubytovaným je zakázáno zcizovat majetek DM a školy. Ubytovaní mají povinnost informovat vychovatele o této věci, pokud se o skutečnosti dozví nebo mají podezření. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro jakoukoliv vzniklou škodu na DM a ve škole.

 

Uherský Brod, 1. 9. 2011

 

Bc. Eva Malenovská Ing. Jiří Polanský

vedoucí DM ředitel SOU Uherský Brod

Kontakt

Domov mládeže Středního odborného učiliště Uherský Brod

Na Výsluní 813
688 01 Uherský Brod
tel.: 572 613 155
e-mail: dm@sou-ub.cz

Vedoucí domova mládeže:  Josef Zámečník
e-mail: dm@sou-ub.cz

velikonoční laťka

Soutěž, tradičně pod názvem "Velikonoční laťka" se konala 16. 4. 2013 na
Sportovní hale Uh. Brod. Tuto soutěž naše škola pořádala již po osmé.
Soutěžila jak družstva chlapců a děvčat, tak i jednotlivci.
V kategorii chlapců 1. místo obsadilo družstvo Gymnázia Uh. Brod,
2. místo SOU Uh. Brod a 3. místo SPŠOA.
V kategorii děvčat soutěžila jen dvě družstva 1. místo obsadilo
Gymnázium Uh. Brod, 2. místo SPŠOA.
V ktegorii jednotlivců 1. místo obsadil Pavel Májek z gymnázia výkonem
174 cm, 2. místo náš Lukáš Bubela z SOU výkonem 171 cm a 3. místo Martin
Smetana také z naší školy výkonem 168cm.
V kategorii jednotlivkyň obsadila všechna tři první místa děvčata z
gymnázia 1. místo Kamila Pravcová (144 cm), 2. místo Petra Lysoňková
(141 cm) a třetí skončila Michala Kotková se 135 cm.

Harmonogram KA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

(č. projektu CZ.1.07/1.2.0 8/04.0016)

 

Časový harmonogram

Zde ke stažení

Aktivity a partneři školy

Cech topenářů a instalatérů České republiky, o. s.

                                                                        autorizované společenstvo

Po rozpadu centrálního oborového řízení v roce 1989 skupina nadšenců z oborů teplo a voda začala po krátké činnosti vydávat časopis zaměřený na uvedené obory pod názvem CALORIA INFO (nyní CTI INFO). Kolem citovaného časopisu vznikl kolektiv většího počtu lidí, které sdružovala potřeba se navzájem informovat o nových výrobcích, technologiích a o projektování tepelné a instalační techniky. Tato témata zajímala nejenom projektanty, ale i řemeslníky, provozovatele, servisní pracovníky a uživatele. Zvyšující se zájem o spolupráci vedl redakční pracovníky, soustředěné kolem časopisu, k vytvoření již organizovaného společenství, které vyústilo v ustavení přípravného výboru pro založení Cechu topenářů a instalatérů. Jeho práce byla završena svoláním a uskutečněním ustavující valné hromady dne 22. 5. 1992 do Brna. Na ustavující valné hromadě byly již vytvořeny organizační předpoklady pro schválení základních stanov, jednacího a volebního řádu. Rovněž bylo rozhodnuto o sídle a o názvu společenstva na „Cech československých topenářů a instalatérů“. Registrace byla provedena dne 3. 7. 1992 Ministerstvem vnitra ČR. Po rozpadu federace dochází ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů (CTI) České republiky (23. 4. 1993). Tím byly vytvořeny konečné právní podmínky subjektu s pevnou organizační strukturou a s předmětem činnosti, kterému tak byla dána i obsahová náplň. Poslání a úkoly cechu byly dány do preambule stanov. Hlavním posláním cechu je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic. Přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis. Současně vytvořit dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. V neposlední řadě spolupracovat s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Email: cti@cechtop.cz,
 

 

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu. Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR.

 

 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Střední odborné učiliště Uherský Brod je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, vznikl jako významná součást nově strukturované české společnosti po listopadu 1989 a cílem koncipovat a prosazovat potřeby a zájmy stavebního odvětí. Navazuje na svazové činnosti, které se tradují 100 let s přestávkou v letech totality. Je občanským sdružením právnických a fyzických osob a řídí se stanovami schválenými valnou hromadou.
Je vrcholným představitelem českého stavebnictví, garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Jeho význam je o to větší, že v ČR není žádný státní centrální orgán pro resort stavebnictví. Svaz hájí oprávněné zájmy členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě, hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí expertů při jejich tvorbě a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn. Členství v Konfederaci podnikatelských a zaměstnavatelských svazů v součinnosti s ostatními jejími významnými členy posiluje jeho vliv navenek. Je členem tripartity a zde má významnou příležitost zasahovat do projednávané vládní politiky v oblasti ekonomické a sociální spolu se zástupci odborových svazů. Je sociálním partnerem odborů za obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů.

 

Cech malířů a lakýrníků ČR o.s.

Učňovská 1

190 00, Praha 9 – Jarov

http://www.cechmal.cz

Cech malířů a lakýrníků ČR zahájil svou novodobou činnost v roce 2003, ale kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV. V současnosti je v cechu registrováno více než 250 členů ( řemeslníků, malířských firem a odborných učilišť) a počet zájemců o členství se neustále zvyšuje. Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především chce vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, má snahu o to, aby jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace. To je velmi důležité pro dosažení profesionální práce.Cech začal též úzce spolupracovat s odbornými učilišti. Je potřeba, aby na učilištích probíhala odborná výuka v souladu s novými trendy malířského řemesla.

 

 

 

Cech podlahářů České republiky

Cech podlahářů České republiky o.s. vznikl 31.12.1997 jako otevřená profesní organizace pro všechny právnické a fyzické osoby podnikající v podlahářském oboru.

Cech sdružuje realizační podlahářské firmy a podlahová studia/maloobchodní prodejny podlah a podlahovin v sekcích a školy vyučující obor "podlahář" nebo "podlahářské práce"
Partnery cechu jsou výrobci a dovozci materiálů, technologií, nářadí atd. a odborné časopisy DOMO a Podlahy a interiér (každý člen dostává výtisk zdarma)

Cech je iniciátorem řady akcí a projektů: 

Cech je otevřený všem kvalitním podlahářům, parketářům a zhotovitelům průmyslových podlah.

www.cech-podlaharu.org

kancelar@cech-podlaharu.org

 

Alcaplat s.r.o.

Firma Alcaplast  s.r.o. byla založena v roce 1998 jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.). V současné době patří mezi největší výrobce sanitární techniky ve střední a východní Evropě. Kromě svého tradičního sortimentu napouštěcích a vypouštěcích ventilů vyrábí předstěnové instalační WC systémy, podlahové žlaby, plastové nádržky, vanové a vaničkové sifony. Mezi základní výrobní sortiment firmy dále patří umyvadlové a dřezové sifony, podlahové vpusti, flexi připojení, WC sedátka, příslušenství atd.

Ve filozofii společnosti hraje design a kvalita nezastupitelnou a klíčovou roli. Sortiment firmy Alca plast byl utvářen mnohaletými zkušenostmi s ohledem na potřeby a požadavky zákazníků, nové trendy a kontakt s trhem.

Firma má zaveden systém jakosti dle ISO 9001:2008. Všechny výrobky uvádí na trh po úspěšném otestování a ověření v akreditovaných zkušebnách v ITC Zlín a OFI Vídeň.

Společnost Alcaplast prodává své výrobky spokojeným zákazníkům do mnoha zemí po celém světě.

Firma má v současné době dominantní postavení na trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Rusku a pobaltských státech, významný tržní podíl má i v arabských zemích.

Alcaplat s.r.o.

Bratislavská 2846

Břeclav

www.alcaplast.cz

Stránky